Dachaigh

Fàilte chridheil chàirdeil oirbh do làrach-lìn Dòrlach!

(dòrlach – noun masc. /t̪ɔːrˠl̪ˠəx/ handful, bundle, good deal, considerable quantity or number)

Lean gu dlùth ri cliù do shinnsear! Tha Dòrlach na meanbh-chatharranais Albannach ag amas air co-oibreachadh 's càirdeas a bhrosnachadh am measg mion-sluaighean air feadh an t-saoghail agas air tilleadh a dh'ionnsaigh chleachdainnean Gàidhealach ann an Alba.

Tha fàilte oirbh ar leantainn leis a h-uile meadhan-sòisealta àbhaisteach @DorlachAlba agas ma tha sibh a' faireachdainn gun b' urrainn dhuibh cur ris an obair againn, dèanaibh sin leis na putain tabhartais aig a' bhonn.

Le taic bho Bhòrd na Gàilig.

Gàidhealtachd air Dearmad

Bloga ùr mìosail a' toirt seachad earrannan ás na leabhraichean-latha Dhàibhidh MhicLeòid, bràthair-sin-seanair a' Cheannard Dòrlaich Àdhaimh MhicLeòid, air feadh an àm eadar 1874-1892 ann an Sgìre Latharn, Gallaibh. A' tòiseachadh air an 148mh ceann-bliana bho chaidh na leabhraichean-latha a sgrìobhadh, tha fiosrachadh a bharrachd air a’ bhloga mu dheidhinn sloinntearachd, eachdraidh ionadail agus dualchainnt Ghàilig Sgìre Latharn agus àiteachan mun cuairt.

Ròp Sàmhach

Cumaidh sinn ròp "sàmhach" air son na deilbh bhriagh seo le neach-ealain 's buachaille Brad Phares air a' bheil an t-ainm An Gàidheal Dh’iarr sinn air Brad dealbh a dhianamh de'n Ghàidheal gun ainm san t-suidhcheantas againn. Tha sinn an dòchas nach eil e ro fhollaiseach có am modail againn!

Cuiribh tairgse gu: rop@dorlach.scot
Minimum bid £200 – please put the amount you want to bid in the subject line. Bidding will close some time in the New Year.

6 days ago

Air son Seachdain na Gàidhlig seo dhuibh blasad de na facail a chruinnich sinn am measg nan Gàidheal.For Gaelic Week here are some of the words we collected amongst the Gaels.Tha fiolanan – no biastagan, mar a their cuid – mór thimcheall, agus tha ainmean gu leòr aca anns a’ Ghàilig.Bugs are all around us and bear many names in Gaelic.Gu robh móran math aig na Gàidheil a thug na facail mìorbhaileach a tha sin dhuinn. Tha sinn air leth taingeil gu bheil iad gar leigeil a-steach dhan dualchas bheartach aca.A great thank you to the Gaels who gave us these wonderful words and continue to grant us access to their dualchas.(SMALL CORRECTION = marsan* na coirc)#SeachdainNaGàidhlig #SeachdainNaGàidhlig24 #Gàidhlig #Gaelic #Scottishgaelic #Dùthchasach #Tùsanach #Indigenous #Cleachdi #Alba #Scotland #Gàidhealtachd #Highlands #Gàidheal #Gael #Gaels #Highlander #Highlanders #Carthannas #Charity #Clan See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

A’ Feitheamh ris an AiseagWaiting on the FerryCàit an téid sinn? Seo a’ chiad fhear de na h-iomraidhean às an tasglann againn a chaidh a sgrìobhadh ann an 2019 airson na h-irise a bh’ againn: Iomradh.Where are we going? Here’s the first selection from the archive which was first written in 2019 for our magazine: IomradhAlt gu math neartmhor leis ar rùnaire Fãnch a’ bruidhinn air àite uisge ann an cultar nan Gàidheal is nan Briothannach a’ leantainn air adhart chun nan cleachdaidhean-bàis againn uile mar an ciadna.A particularly powerful article by our secratary Fãnch talking on the place of water in the culture of the Gael and the Breton leading on to our collective death customs too.Ceangal sna h-iomraidhean/Link in the comments#Gàidhlig #Gaelic #Scottishgaelic #Dùthchasach #Tùsanach #Indigenous #Cleachdi #Alba #Scotland #Gàidhealtachd #Highlands #Gàidheal #Gael #Gaels #Highlander #Highlanders #Carthannas #Charity #Traditional #Clan #Celtic #Breton #Breizh #Brittany See MoreSee Less
View on Facebook

Thoiribh Tabhartas

Gu robh math agaibh

Le gach beannachd air an àm,

– Dòrlach

Dòrlach is Scottish Charitable Incorporated Organisation SC05016