Home

Fàilte chridheil chàirdeil oirbh! Welcome to the Dòrlach website

(dòrlach – noun masc. /t̪ɔːrˠl̪ˠəx/ handful, bundle, good deal, considerable quantity or number)

Lean gu dlùth ri cliù do shinnsear! (Follow closely to the repute of your ancestors) Dòrlach is a Scottish micro-charity which seeks to encourage the building of intercultural solidarity across minoritised peoples worldwide and a return to indigenous practice in Gaelic Scotland.

Feel free to follow us on all the usual Social media channels @DorlachAlba and if you feel able to contribute to our work, please do so via the donation buttons at the bottom.

With support from Bòrd na Gàidhlig.

A Forgotten Gaeldom

A new monthly blog sharing extracts from the diaries of Dàibhidh MacLeòid, great-grand-uncle of Dòrlach convenor Àdhamh MacLeòid Ó Broin, spanning the period 1874-1892 in the Parish of Latheron, Caithness. Beginning on the 148th anniversary of the writing of the diaries, the blog also contains supplementary information on genealogy, local history and the Gaelic dialect of Latheron Parish and surrounding area.

Silent Auction

We are auctioning this lovely painting by the very talented artist and rancher Brad Phares entitled An Gàidheal (The Gael). We asked Brad to paint a picture of the anonymous Gael in our logo.  We hope it isn’t too obvious who our model was!

Submit your bids to: rop@dorlach.scot
Minimum bid £200 – please put the amount you want to bid in the subject line. Bidding will close some time in the New Year.

6 days ago

Air son Seachdain na Gàidhlig seo dhuibh blasad de na facail a chruinnich sinn am measg nan Gàidheal.For Gaelic Week here are some of the words we collected amongst the Gaels.Tha fiolanan – no biastagan, mar a their cuid – mór thimcheall, agus tha ainmean gu leòr aca anns a’ Ghàilig.Bugs are all around us and bear many names in Gaelic.Gu robh móran math aig na Gàidheil a thug na facail mìorbhaileach a tha sin dhuinn. Tha sinn air leth taingeil gu bheil iad gar leigeil a-steach dhan dualchas bheartach aca.A great thank you to the Gaels who gave us these wonderful words and continue to grant us access to their dualchas.(SMALL CORRECTION = marsan* na coirc)#SeachdainNaGàidhlig #SeachdainNaGàidhlig24 #Gàidhlig #Gaelic #Scottishgaelic #Dùthchasach #Tùsanach #Indigenous #Cleachdi #Alba #Scotland #Gàidhealtachd #Highlands #Gàidheal #Gael #Gaels #Highlander #Highlanders #Carthannas #Charity #Clan See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

A’ Feitheamh ris an AiseagWaiting on the FerryCàit an téid sinn? Seo a’ chiad fhear de na h-iomraidhean às an tasglann againn a chaidh a sgrìobhadh ann an 2019 airson na h-irise a bh’ againn: Iomradh.Where are we going? Here’s the first selection from the archive which was first written in 2019 for our magazine: IomradhAlt gu math neartmhor leis ar rùnaire Fãnch a’ bruidhinn air àite uisge ann an cultar nan Gàidheal is nan Briothannach a’ leantainn air adhart chun nan cleachdaidhean-bàis againn uile mar an ciadna.A particularly powerful article by our secratary Fãnch talking on the place of water in the culture of the Gael and the Breton leading on to our collective death customs too.Ceangal sna h-iomraidhean/Link in the comments#Gàidhlig #Gaelic #Scottishgaelic #Dùthchasach #Tùsanach #Indigenous #Cleachdi #Alba #Scotland #Gàidhealtachd #Highlands #Gàidheal #Gael #Gaels #Highlander #Highlanders #Carthannas #Charity #Traditional #Clan #Celtic #Breton #Breizh #Brittany See MoreSee Less
View on Facebook

Donate

Thank you

Le gach beannachd air an àm,

– Dòrlach

Dòrlach is Scottish Charitable Incorporated Organisation SC05016